NCCs Avvecklingslista för kemiska ämnen
  
Finns dessa ämnen i Gullfibers eller Eurobatex´s produkter?
         
Ämne Finns i Hälso-och miljöpåverkan Gullfiber Eurobatex  
Bly och blyföreningar Bly förekommer bland Bly och blyföreningar kan Finns ej Finns ej
  annat i plast,färg,tätnings- vara cancerframkallande och    
CAS-nummer medel och elektrisk ut- skada det centrala nerv-      
Flera rustning systemet,speciellt barn är      
    känsliga.Bly kan anrikas i      
    kroppen och ge kroniska      
    skador.Bly och blyföreningar      
    har bedömts som miljö-      
    farliga av Kemikalieinspekt-      
    ionen.      
           
Kadmium och kadmium- Kadmium används inom Kadmium är en starkt giftig Finns ej Finns ej  
föreningar ytbehandlingsindustrin och metall.Den upplagras i      
  vid framställning av nickel- kroppen och skadar njurarna,      
CAS-nummer kadmiumbatterier. påverkar blodbildningen och      
Flera Kadmium kan även före- ger upphov till benskörhet      
  komma i färg och plast. samt skelettdeformation.      
    Kadmium och dess oorgan-      
    iska föreningar klassas som      
    cancerframkallande och      
    allergiframkallande.      
           
Kvicksilver och kvicksilver- Kvicksilver förekommer i Kvicksilver och dess fören- Finns ej Finns ej  
föreningar strömbytare,batterier,be- ingar är starkt giftiga.De tas      
  lysningsrör,kvicksilver- upp via andningsvägarna,      
CAS-nummer lampor och lågenergi- huden eller via födan och kan      
Flera lampor ge nervskador eller hjärn-      
    och njurskador.De är även      
    irriterande och starkt allergi-      
    framkallande.      
           
           
           
           
  Bromerade flamskydds- Bromerade flamskydds- Finns ej Förekommer,  
Bromerade flamskydds- medel tillsätts i elektrisk medel liknar kemiskt PCB   men endast  
medel utrustning,kablar,isoler- och DDt och anrikas i   den typ som  
  ingsmatrial,plaster och naturen.Ökade halter har på-   är godkänd  
  textilier för att göra dem träffats i modersmjölk.Hos   i aktuell lag,  
  mindre lättantändliga. människa har bromerade   och direktiv  
Dekabrombifenyl 13654-09-6   föreningar gett upphov till   CEE 91/155  
Dekabromdifenyleter 1163-19-5   leverskador,hudbesvär och      
Oktabromdifenyleter 32536-52-0   påverkan på nervsystemet.      
Pentabromdifenyleter 32534-81-9   De misstänks kunna på-      
Hexabromcyklododekan 3194-55-6   verka bland annat köns-      
Bis(tribromfenoxy)-etan 37853-59-1   hormoner och sköldkörtel-      
    hormoner.      
           
NCCs Avvecklingslista för kemiska ämnen
  
Finns dessa ämnen i Gullfibers eller Eurobatex´s produkter?
         
Ämne Finns i Hälso-och miljöpåverkan Gullfiber Eurobatex  
Dibutylftalat Dibutylftalat förekommer Dibutylftalat är toxiskt,i synn- Finns ej Finns ej  
  som mjukgörare i plaster, erhet för vattenlevande or-      
CAS-nummer golvbeläggningar,färg,lack, ganismer.Flera forsknings-      
84-74-2 lim och tätningsmedel rapporter visar reproduktions-      
    skador hos däggdjur.Även      
    vissa av nedbrytningsprodukt-      
    erna har motsvarande effekter.      
           
           
Klorparaffiner Klorparaffiner används som Kemikalieinspektionen har Finns ej Förekommer,  
  flamskyddsmedel och som bedömt klorparaffinerna som   men endast  
CAS-nummer mjukgörare i PVC-plast, miljöfarliga.De är både stabila   den typ som  
63449-39-8 fogmassor,lim och färg och svårnedbrytbara.Klor-   är godkänd  
68920-70-7   paraffinerna är giftiga för   i aktuell lag,  
85535-84-8   vattenlevande organismer och   och direktiv  
85535-85-9   verkar irriterande på hud och   CEE 91/155  
    ögon.      
           
Nonylfenoletoxylat, Nonylfenoletoxylat och Nonylfenolotexylat och oktyl- Finns ej Finns ej  
oktylfenoletoxylat oktylfenoletoxylat före- fenoletoxylat omvandlas i      
  kommer i färg,lack,lim naturen till nonylfenol resp.      
CAS-nummer och vissa plaster. oktylfenol,vilket har bedömts      
25154-52-3   som miljöfarligt av Kemikalie-      
26027-38-3   inspektionen.Nonylfenol bryts      
27193-28-8   ner mycket långsamt i vatten-      
68412-54-4   miljö och anrikas i olika or-      
9014-90-8   ganismer.      
9016-15-9          
9063-89-2          
           
Tennorganiska föreningar Tennorgansika föreningar Vissa organiska tennfören- Finns ej Finns ej  
  används som katalysa- ingar är starkt toxiska då de      
Dibutyltenndilaurat 77-58-7 torer,mjukgörare och sta- lätt ackumuleras i levande      
Dibutyltennoxid 818-08-6 bilisatorer vid plasttillverk- vävnad.En längre tids expo-      
Tributyltennaflenat 85409-17-2 ning och som fungicider i nering kan ge påverkan på      
  t.ex.träimpregnerings- immunsystemet och lever-      
  medel. skador.Många föreningar kan      
    ge upphov till hjärn-och nerv-      
    skador